Regulamin Programu Poleceń „Polecam Przewoźnika” z dn. 20 Sierpnia 2021 r.

 

 1. Postanowienia ogólne
 1. Program „Polecam Przewoźnika” (zwany dalej „Programem”), jest organizowany przez spółkę SKAT Transport sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Gdańsku, ul. J. Słowackiego 199, 80-298 Gdańsk, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy – Krajowy Rejestr Sądowy pod numerem 0000487902, NIP: 5851356886, REGON: 191909392 (zwany dalej „Organizatorem”).
 2. Organizator oświadcza, że Program nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009r., Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.).
 3. Przed wzięciem udziału w Programie każdy uczestnik powinien zapoznać się z niniejszym Regulaminem.
 4. Celem Programu jest skuteczne rozpoczęcie współpracy pomiędzy Organizatorem a Poleconym w zakresie krajowych transportów drogowych towarów organizowanych przez oddział Organizatora w Świeciu.
 5. „Polecającym” w rozumieniu niniejszego Regulaminu jest każda osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej lub pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych a świadcząca obecnie usługi przewozu towarów dla Organizatora w charakterze przewoźnika, polecająca Organizatorowi, Nowego Przewoźnika.
 6. „Poleconym” w rozumieniu niniejszego Regulaminu jest Nowy Przewoźnik, który kontaktując się z Organizatorem powoła się na polecenie od Polecającego i skutecznie rozpocznie współpracę z Organizatorem oraz wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych, w tym używanie w tym celu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 7. „Nowy Przewoźnik” –  osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej lub osoba fizyczna, która w ramach swojego przedsiębiorstwa uprawniona jest do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie transport drogowego towarów pojazdami o ładowności min. 24t (naczepa standard, mega lub joloda), posiadająca obowiązującą polisę odpowiedzialności przewoźnika drogowego na sumę ubezpieczenia nie mniejsze niż 100.000 PLN i nie współpracująca z Organizatorem w okresie ostatnich 12 miesięcy przed przystąpieniem do Programu.
 8. Warunkiem skutecznego rozpoczęcia współpracy z Organizatorem przez Poleconego jest świadczenia usług transportu drogowego towarów w kraju na zlecenie oddziału Organizatora w Świeciu, w ilości nie mniejszej niż 1500 km tygodniowo, przez okres 2 miesięcy, liczą od dnia rozpoczęcia współpracy (minimalny okres współpracy. Dzień rozpoczęcia współpracy będzie określony na piśmie lub drogą elektroniczną (e-mail) między organizatorem a poleconym.
 9. Uczestnikami konkurs nie mogą być pracownicy Organizatora oraz podmiotów z nim powiązanych oraz członkowie rodzin tych pracowników.

 

 1. Nagroda
 1. Każdy Polecający po skutecznym rozpoczęciu współpracy przez Poleconego i upływie minimalnego okresu współpracy otrzyma jednorazową gratyfikację w wysokości 500 zł za jednego Poleconego. Płatność zostanie dokonana w ciągu 7 dni od daty wystawienia przez Polecającego stosownego rachunku. Podstawą do wystawienia rachunku będzie pisemne oświadczenie Organizatora o wypełnieniu warunków Regulaminu. Do kwoty gratyfikacji  należ doliczyć podatek VAT w obowiązującej aktualnie stawce.
 2. Każdy Polecający może polecić nieograniczoną ilość osób Poleconych. Niezależnie od pozostałych warunków określonych w niniejszym regulaminie, każdorazowo przyznanie nagrody Polecającemu zależy od spełnienia się warunku skutecznego rozpoczęcia współpracy określonego w pkt 1.8 Regulaminu.
 3. Przewoźnika lub Kierowcę może polecić tylko jeden Polecający. W przypadku wątpliwości decyduje pierwsza informacja przesłana na adres e-mail swiecie@skat.com.pl lub sms na nr telefonu 695318233.
 4. Każdy Polecony po skutecznym rozpoczęciu współpracy z Organizatorem  i  upływie minimalnego okresu współpracy otrzyma jednorazową gratyfikację w wysokości 500 zł. Płatność zostanie dokonana w ciągu 7 dni od daty wystawienia przez Poleconego stosownego rachunku. Podstawą do wystawienia rachunku będzie pisemne oświadczenie Organizatora o wypełnieniu warunków Regulaminu. Do kwoty gratyfikacji  należ doliczyć podatek VAT w obowiązującej aktualnie stawce.
 1. Postanowienia końcowe.
 1. Program trwa od dnia 23.08.2021 r. do dni 31.12.2021 lub do momentu odwołania przez Organizatora.
 2. Uczestnicy, wobec których stwierdzono, że postępują w sposób niezgodny z prawem i zasadami współżycia społecznego lub niniejszym Regulaminem mogą zostać na mocy decyzji Organizatora wykluczeni z udziału w Programie lub utracić prawo do Nagrody.
 3. Wszelkie reklamacje w związku z Programem należy zgłaszać Organizatorowi na jego adres na piśmie wraz z opisem reklamacji i jej szczegółowym uzasadnieniem w terminie 14 dni od daty zaistnienia podstawy reklamacji.
 4. Organizator informuje uczestnika Programu o wyniku rozpatrzenia reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia otrzymania reklamacji. Jeśli w szczególnie skomplikowanym przypadku nie może rozpatrzyć reklamacji w tym terminie, informuje o przyczynie opóźnienia i przewidywanym terminie odpowiedzi. Termin ten nie może przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania reklamacji przez Organizatora.
 5. Organizator może w zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące przepisy, zmieniać zasady Programu i treści Regulaminu w trakcie trwania Programu, w tym do skrócenia okresu trwania, o czym poinformuje Uczestników Programu na stronie www.skat.com.pl/regulamin-programu-polecania-przewoznika/
 6. Niniejszy Regulamin jest dostępny do wglądu wszystkim zainteresowanym na stronie www.skat.com.pl/regulamin-programu-polecania-przewoznika/
 1. Dane osobowe.

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem danych osobowych jest SKAT Transport sp.  z o.o. sp. k. z siedzibą w Gdańsk, ul. J. Słowackiego 199, 80-298 Gdańsk, KRS 487902. Kontakt z administratorem danych jest możliwy za pośrednictwem numerów telefonów oraz formularzy wskazanych na stronie „Kontakt” na stronie internetowej https://www.skat.com.pl. Kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail: rodo@skat.com.pl.

 

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych?

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z Programem, gdzie Polecający będzie mógł zarekomendować Przewoźnika do współpracy z Organizatorem (administratorem danych).

Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie:

 • zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z artykułem 6 ust. 1 lit a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w zakresie przystąpienia do Programu;
 • umowy w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy w związku z artykułem 6 ust. 1 lit b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;
 • prawnie uzasadnionego interesu administratora danych w związku z artykułem 6 ust. 1 lit f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;

 

Jak długo będą przetwarzane dane osobowe?

Twoje dane osobowe będą przetwarzane do momentu:

 • upływu czasu przechowywania danych osobowych w związku z danym procesem przetwarzania danych osobowych lub zbędności danych do realizowanego celu przetwarzania przez administratora, a nie ma podstaw prawnych by przetwarzać dane osobowe na innej podstawie prawnej;
 • na podstawie obowiązku prawnego lub w związku z wykonywaniem umowy zawartej z administratorem danych osobowych do czasu przedawnienia roszczeń lub upływu terminów związanych z obowiązkiem archiwizacji danych;
 • wycofania zgody na przetwarzanie twoich danych, gdy i w zakresie w jakim podstawą przetwarzania jest zgoda (np. proces rekrutacji). Masz prawo do wycofania zgody w każdym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; lub

 

Komu mogą być przekazywane Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane przez zewnętrznych partnerów wspierających nasze procesy biznesowe, czyli tzw. odbiorców danych (procesorów), obejmujących między innymi dostawców rozwiązań informatycznych, dostawców wsparcia technicznego, zewnętrznych podmiotów wspierających administratora danych w procesach bezpieczeństwa IT, marketingowych lub sprzedażowych, oraz w ramach Grupy Przedsiębiorstw SKAT.

Twoje dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, którzy będą administrować danymi jako odrębni administratorzy danych, chyba że jest to wymagane przez przepisy prawa lub została udzielona odpowiednia zgoda na udostępnienie określonych danych osobowych we wskazanym celu.

Dane osobowe mogą być przekazane do państw trzecich wyłącznie, gdy administrator danych ma właściwą podstawę prawną m.in. na podstawie wydanej decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony lub z zastrzeżeniem odpowiednich zabezpieczeń (np. wiążących reguł korporacyjnych lub standardowych klauzul umownych).

Jakie wynikają uprawnienia związane z ochroną danych osobowych?

Masz prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego. Masz prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawie do przenoszenia danych. Administrator danych osobowych nie zamierza stosować technik zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Jakie są konsekwencje niepodania danych osobowych?

W przypadku, gdy nie zostaną podane dane osobowe administrator danych nie będzie w stanie obsłużyć żądania użytkownika i nie będzie możliwa wysyłka treści marketingowych lub handlowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody.