Kodeks etyczny

Wstęp

Kodeks Etyczny SKAT Transport P.S.A. został stworzony celem usystematyzowania zwyczajów oraz procedur z którymi branża TSL ma do czynienia w codziennej pracy.

W Naszej firmie społeczna odpowiedzialność biznesu jest nieodłącznym składnikiem Naszej kultury biznesowej i stanowi odzwierciedlenie wartości, które w SKAT Transport mają największy priorytet.

W SKAT Transport P.S.A. obowiązuje szereg wewnętrznych polityk i procedur, które powstały celem ochrony interesów SKAT Transport jej pracowników i partnerów biznesowych, a przede wszystkim promowania bezpiecznego i przyjaznego miejsca pracy. Dokonując wyboru Naszych dostawców i Partnerów chcemy aby kierowali się oni podobnymi wartościami, które przyświecają SKAT Transport od początku działalności. Jesteśmy przy tym świadomi istniejących różnic zarówno na tle prawnym jak i kulturowym, niemniej wychodzimy z założenia, że istnieją minimalne wymogi etyczne, które stanowią wspólny mianownik każdego Przedsiębiorcy z branży TSL, których to wymogów należy bezwzględnie przestrzegać.

Jednocześnie SKAT Transport P.S.A. oświadcza, że jest organizacją, która dokonuje wszelkich starań ku postępowaniu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa zarówno krajowego jak i międzynarodowego, jak również zgodnie z podstawowymi standardami postępowania etycznego.

Zarząd SKAT Transport P.S.A.

 

1. Przestrzeganie prawa, zasad oraz obowiązujących regulacji

Jednym z fundamentów SKAT Transport od początku działalności jest działanie zgodnie i z duchem litery prawa. Kładziemy ogromny nacisk na świadomość pracowników oraz kadry kierowniczej w zakresie respektowania i przestrzegania przepisów powszechnie obowiązującego prawa. W żaden sposób nie wymagamy aby każdy pracownik znał szczegółowe regulacje prawne, niemniej inwestujemy w podstawową wiedzę pracowników w tym zakresie, a w przypadku jakichkolwiek wątpliwości mają oni możliwość zaciągnięcia rady u swoich przełożonych i pracowników Działu Prawnego.

 

2. Przyjazne i bezpieczne środowisko pracy

Jako odpowiedzialny przedsiębiorca dążymy do zapewnienia Naszym pracownikom bezpiecznego i przyjaznego środowiska pracy. Każdy pracownik rozpoczynający pracę w ramach struktur SKAT Transport zobowiązany jest do odbycia szkolenia z zakresu bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz obowiązujących procedur.

Ponadto, każdy pracownik zobowiązany jest do zgłaszania sytuacji w ramach których doszło czy też mogło dojść do naruszenia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. W ramach bezpiecznych i higienicznych warunków pracy surowo zabronione jest przybycie do pracy w stanie uzasadniającym przypuszczenie znajdowania się pod wpływem alkoholu lub substancji odurzających czy psychoaktywnych.

Poza szeroko ujętymi działaniami w ramach zapewnienia bezpiecznego środowiska pracy, SKAT Transport aspiruje do tytułu przyjaznego pracodawcy. W związku z tym regularnie podejmujemy inicjatywy angażujące dzieci pracowników w wewnętrzne życie firmy poprzez organizacje różnego rodzaju konkursów czy wydarzeń aktywizujących pracowników. Ponadto wiemy jak ważną rolą jest bycie rodzicem, w związku z czym wspieramy rodzicielstwo zapewniając Naszym pracownikom gwarancję powrotu na dotychczasowe stanowisko pracy po zakończeniu urlopu macierzyńskiego bądź ojcowskiego. Jednocześnie ściśle przestrzegamy zobowiązań nałożonych na pracodawców w ramach obowiązujących rozwiązań prawnych, dając tym samym Naszym pracownikom pewność, że ich przywileje są ściśle przestrzegane.

 

3. Inicjatywy dobroczynne

Jedną z głównych wartości SKAT Transport jest dzielenie się dobrem. Podejmujemy zarówno odgórne działania dobroczynne, chętnie wspierając potrzebujących, jak również wspieramy inicjatywy charytatywne Naszych pracowników. W SKAT Transport od lat przekazujemy darowizny na rzecz domów dziecka, organizacji pożytku publicznego czy też chętnie sponsorujemy różnego rodzaju eventy dla najmłodszych.

 

4. Wspieranie rozwoju

W SKAT Transport wierzymy, że wspieranie rozwoju jest jednym z głównych fundamentów na których został zbudowany sukces firmy. Dlatego też chętnie inwestujemy w rozwój Naszych pracowników.

Głównym atutem Naszej firmy jest prowadzenie od lat autorskiego projektu „SKATway” w ramach którego inwestujemy w przeszkolenie teoretyczne i praktyczne osób biorących udział w projekcie, ukazując w ten sposób cechy zawodu spedytora w strukturach SKAT Transport. Grupą docelową są osoby bez doświadczenia w branży TSL.

Poza tym, inwestujemy w rozwój Naszych długoletnich pracowników, oferując im nie tylko siatkę dostępnych szkoleń celem rozwoju ich kompetencji, ale również zapewniamy każdemu pracownikowi rozwój w ramach wewnętrznych struktur firmy w postaci awansów i regularnego rozwoju kariery zawodowej w Naszej firmie.

 

5. Prowadzenie przejrzystej działalności, opartej na komunikacji

Jako kilkukrotni zdobywcy tytułu przyjaznego pracodawcy w branży TSL wiemy, że popełnianie błędów jest rzeczą ludzką. Prowadzona przez Nas działalność oparta jest na komunikacji, wobec czego regularnie podejmujemy rozmowy z Naszymi pracownikami, nieustannie dążąc do poprawy wzajemnych relacji. Skutek w postaci zwolnienia pracownika jest dla Nas przykrą ostatecznością, która realizowana jest dopiero wtedy gdy wszelkie inne formy poprawy jakości wykonywanej przez pracownika pracy nie przyniosły oczekiwanych efektów.

 

6. Konflikt interesów

Prowadzona przez SKAT Transport polityka firmy nie dopuszcza możliwości wystąpienia oraz istnienia konfliktu interesów. W związku z tym kładziemy nacisk na przejrzystość relacji wewnątrz firmy. Podejmujemy szeroko zakrojone działania mające na celu wyeliminowanie przypadków wystąpienia konfliktu interesów. Pod pojęciem konfliktu interesów rozumiemy sytuacje w których prywatne interesy w jakikolwiek sposób – bezpośrednio czy pośrednio – prowadzą lub mogą prowadzić do kolidowania z interesami firmy.

Za konflikt interesów uważane jest podejmowanie działań lub prowadzenie interesów, które mogą wpłynąć w sposób negatywny na jakość wykonywanej pracy przez pracownika oraz jego obiektywizm w wykonywaniu obowiązków służbowych. Konflikt interesów występuje zawsze, w przypadku jednoczesnego wykonywania pracy w strukturach SKAT Transport oraz dla firmy konkurencyjnej, świadczącej usługi w branży TSL.

 

7. Uczciwość i konkurencyjność

Działalność SKAT Transport prowadzona jest w sposób zgodny z etyką konkurencyjności firm oraz przy zachowaniu wszelkich form podejmowania uczciwych działań.

Zwiększamy Naszą konkurencyjność i pozycję na rynku poprzez osiąganie coraz to lepszych wyników, wystrzegając się przy tym jakichkolwiek nielegalnych praktyk biznesowych. Nie wykorzystujemy uzyskanych informacji o Naszych Partnerach, dostawcach oraz firmach konkurencyjnych w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem. Każdy z Naszych pracowników zobowiązany jest do utrzymania w tajemnicy pozyskanych informacji. Ponadto, zakazuje się wchodzenia w posiadanie jakichkolwiek informacji za pośrednictwem działań podejmowanych niezgodnie z literą prawa oraz przy pomocy działań przyjmujących postać manipulacji.

 

8. Ochrona Środowiska

W SKAT Transport wiemy, jak ważne jest dbanie o środowisko, dlatego regularnie przeprowadzamy działania uświadamiające Naszych pracowników, angażując ich w firmowe inicjatywy mające na celu ochronę środowiska.

Poza wewnętrznymi działaniami podejmujemy szeroko zakrojone zewnętrzne działania stanowiące wyraz Naszego zaangażowania w ochronę środowiska. Dlatego też regularnie, średnio dokonujemy wymiany floty Naszych pojazdów, celem redukcji emisji spalin. Średnią wieku naszych pojazdów utrzymujemy w granicach 18 miesięcy. W ramach Naszej floty każdy pojazd spełnia najwyższe wymagania normy emisji spalin EURO.

 

9. Prawa Człowieka

Wiemy jak ważne jest poszanowanie indywidualności każdego z Naszych pracowników, dlatego bezwzględnie zapewniamy i wspieramy równe szanse oraz równe traktowanie Naszych pracowników bez względu na kolor skóry, rasę, narodowość, pochodzenie, niepełnosprawność, przekonania polityczne lub religijne, a także płeć czy wiek.

Powyższe wartości przyświecają Nam również w procesie rekrutacyjnym w ramach którego stosujemy tzw. „politykę równych szans”, skupiając uwagę na kompetencjach pracownika, a nie na pochodzeniu, rasie, czy przekonaniach politycznych.

W SKAT Transport nikt nie powinien być zatrudniony wbrew swojej woli, a tym bardziej nie powinien być zmuszany do pracy.

Każdy z pracowników Naszej firmy w granicach określonych przepisami prawa, ma możliwość przystąpienia do związków zawodowych, zaś fakt bycia członkiem takiego związku nie może mieć wpływu na uprzywilejowanie takiego pracownika, czy też naznaczenie go.

Kładziemy jednocześnie nacisk na brak akceptacji przejawów jakichkolwiek form przemocy psychicznej, molestowania, zachowań na tle seksualnym oraz dyskryminację.

 

10. Wynagrodzenie

SKAT Transport P.S.A. stosuje politykę wynagrodzeń uwzględniającą kompetencje pracownika przy podejściu indywidualnym. Wynagrodzenia w SKAT Transport

wypłacane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, przy uwzględnieniu nadgodzin oraz przysługujących pracownikowi świadczeń. Tym samym, każdy z pracowników SKAT Transport otrzymuje godziwe wynagrodzenie, umożliwiające utrzymanie jakości życia pracownika na zadowalającym poziomie. Przy tym, SKAT Transport chętnie wynagradza pracowników za ich indywidualne osiągnięcia.

W SKAT Transport zabronione jest potrącanie pracownikowi z wynagrodzenia w formie bezpośredniej lub pośredniej jakichkolwiek środków bez jego zgody lub z naruszeniem przepisów obowiązującego prawa. Ponadto, każdy pracownik jest regularnie informowany przez osoby odpowiedzialne w zrozumiałej formie o składnikach wpływających na wysokość wynagrodzenia.

 

11. Czas pracy

W SKAT Transport P.S.A. bezwzględnie przestrzegamy ustawowego czasu pracy każdego pracownika oraz minimalnego okresu odpoczynku przysługującego pracownikowi. Kładziemy nacisk na przestrzeganie praw i gwarancji określonych w Kodeksie Pracy i przepisach szczegółowych. Dbamy o to, by tożsamymi wartościami kierowali się Nasi Partnerzy Biznesowi.

 

12. Zdrowie i bezpieczeństwo

W Naszej firmie kładziemy nacisk na odpowiedzialność za zdrowie i bezpieczeństwo pracowników. W tym zakresie podejmujemy działania mające na celu ograniczenie ryzyka narażenia na niebezpieczeństwo jakiegokolwiek pracownika Naszej firmy wraz z jednoczesnym zapewnieniem jak najlepszych środków ostrożności.

Wyrazem tego jest nie tylko regularne przeprowadzanie szkoleń z zakresu bezpieczeństwa pracy jak i udzielania pierwszej pomocy, ale również objęcie każdego pracownika podstawowym pakietem medycznym, tak by każdy pracownik miał dostęp do natychmiastowej pomocy medyków.

 

13. Praca dzieci i praca niewolnicza

W SKAT Transport stanowczo potępiamy praktyki pracy dzieci jak i pracy niewolniczej. Jasno podkreślamy, że jakakolwiek praca dzieci jest zabroniona, tym samym wskazując, że żadna osoba w wieku szkolnym lub poniżej 15 roku życia nie powinna i nie jest zatrudniana w Naszej firmie. Deklarujemy, że SKAT Transport nie zmusza nikogo do pracy wbrew jego woli.

 

14. Mobbing

SKAT Transport potępia wszelkie działania przyjmujące postać praktyk mobbingowych. W związku z tym stworzyliśmy wewnętrzną politykę antymobbingową ukazującą schemat postępowania w przypadku zauważenia przez pracownika Naszej firmy jakiejkolwiek formy mobbingu.

 

15. Dyskryminacja i molestowanie

W firmie SKAT Transport prym stanowią kompetencje pracownika. Dlatego też cieszymy się gdy w Naszej firmie występuje różnorodność pracowników. Zdecydowanie nie akceptujemy jakichkolwiek form nieprzychylnych komentarzy oraz zachowań o charakterze rasowym lub narodowościowym, uderzające bezpośrednio w danego pracownika. W tym zakresie regularnie podejmujemy działania uświadamiające pracowników, jak ważne jest akceptowanie indywidualności danej jednostki.

Każdy pracownik ma pewność, że ze strony Naszej firmy zapewnione są równe szanse na wszystkich poziomach zatrudnienia.

Jednocześnie potępiamy jakiekolwiek przejawy działań na tle seksualnym. Ważnym czynnikiem dla Naszej firmy jest tworzenie środowiska pracy przyjaznego pracownikowi, albowiem chcemy by Nasz pracownik czuł się bezpiecznie i komfortowo. Dlatego też, wszelkie przejawy działań o charakterze seksualnym nie są przez Nas tolerowane.

 

16. Działania antykorupcyjne

Nasi pracownicy przestrzegają obowiązujących przepisów antykorupcyjnych, czego wyrazem jest bezwzględny zakaz oferowania, obiecywania, przekazywania jakichkolwiek form korupcji lub przekupstwa, a przede wszystkim jakichkolwiek form oferowania

korzyści finansowych, celem wywarcia bezprawnego wpływu na procesy decyzyjne Odbiorcy, z zamiarem narażenia Odbiorcy na umniejszenie obiektywizmu w podejmowaniu decyzji biznesowych.

Jednocześnie Naszym pracownikom zostały przekazane wytyczne zabraniające przyjmowania jakichkolwiek form korupcji lub przekupstwa, w tym oczekiwania takich korzyści w zamian za zaoferowanie korzystnej decyzji biznesowej dla drugiej strony.