Klauzula informacyjna RODO

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem danych osobowych są spółki w ramach Grupy Przedsiębiorstw SKAT w rozumieniu art. 4 pkt 19 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, dalej RODO):

 • SKAT Transport P.S.A. z siedzibą w Gdańsk, ul. J. Słowackiego 199, 80-298 Gdańsk, KRS 1021899,
 • SKAT Transport Group sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie, ul. A. Struga 18, 81-833 Sopot, KRS 353881
 • SKAT Truck sp. z o.o., z siedzibą w Gdańsku, ul. J. Słowackiego 199, 80-298 Gdańsk, KRS 202203
 • SKAT Work sp. z o.o., z siedzibą w Gdańsku, ul. J. Słowackiego 199, 80-298 Gdańsk, KRS 923095
 • SKAT Work 2 sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie, ul. Zamknięta 10/1.5, 30-554 Kraków, KRS 932770
 • SKAT Logistics Ltd., z siedzibą w Luton (W. Brytania), 15-17 Upper George Street Connaught House Luton LU1 2rd, Company Number 10724680
 • SKAT Transport CZ s.r.o. z siedzibą w Křížkovského 617/10, Muglinov, 712 00 Ostrava (IČO 09061576, DIČ: CZ09061576)

Kontakt z administratorem danych jest możliwy za pośrednictwem numerów telefonów oraz formularzy wskazanych na stronie „Kontakt” na stronie internetowej https://www.skat.com.pl. Kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy za pośrednictwem adresu email rodo@skat.com.pl.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych?

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z prowadzeniem procesu rekrutacyjnego dla obecnej rekrutacji lub przyszłej rekrutacji w zależności od zaznaczonej opcji w formularzu aplikacyjnym i będą przetwarzane na podstawie:

 • Zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z artykułem 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;
 • Niezbędności do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy w związku z art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a ich niepodanie uniemożliwi prawidłowego przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego.

Jak długo będą przetwarzane dane osobowe?

Twoje dane osobowe będą przetwarzane do momentu:

 • wycofania zgody na przetwarzanie twoich danych, gdy i w zakresie w jakim podstawą przetwarzania jest zgoda. Masz prawo do wycofania zgody w każdym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; lub
 • upływu czasu przechowywania danych osobowych w związku z danym procesem przetwarzania danych osobowych lub zbędności danych do realizowanego celu przetwarzania przez administratora, a nie ma podstaw prawnych by przetwarzać dane osobowe na innej podstawie prawnej;
 • w związku z realizacją obowiązku prawnego, do czasu przedawnienia roszczeń lub upływu terminów związanych z obowiązkiem archiwizacji danych;

Komu mogą być przekazywane Twoje dane osobowe?

W przypadku przetwarzania danych osobowych przez Agencję Pracy Tymczasowej w ramach pośrednictwa pracy Twoje dane będą udostępniane do klienta poszukującego pracownika.

Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane przez zewnętrznych partnerów wspierających nasze procesy biznesowe, czyli tzw. odbiorców danych (procesorów), obejmujących między innymi dostawców rozwiązań informatycznych, dostawców wsparcia technicznego, zewnętrznych podmiotów wspierających administratora danych w procesach bezpieczeństwa IT, marketingowych lub sprzedażowych, oraz w ramach Grupy Przedsiębiorstw SKAT.

Twoje dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, którzy będą administrować danymi jako odrębni administratorzy danych, chyba że jest to wymagane przez przepisy prawa lub została udzielona odpowiednia zgoda na udostępnienie określonych danych osobowych we wskazanym celu.

Dane osobowe mogą być przekazane do państw trzecich wyłącznie, gdy administrator danych ma właściwą podstawę prawną m.in. na podstawie wydanej decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony lub z zastrzeżeniem odpowiednich zabezpieczeń (np. wiążących reguł korporacyjnych lub standardowych klauzul umownych).

Jakie wynikają uprawnienia związane z ochroną danych osobowych?

Masz prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawie do przenoszenia danych. Administrator danych osobowych nie zamierza stosować technik zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Jakie są konsekwencje niepodania danych osobowych?

Podanie danych osobowych jest w pełni dobrowolne, a w przypadku, gdy dane osobowe nie zostaną podane dane osobowe administrator danych nie będzie w stanie przeprowadzić procesu rekrutacyjnego.